si_uni  ta_uni
SinhalaEnglish

 


முகப்பு எங்களைப்பற்றி
நோக்கு மற்றும் பணி

நோக்கு
மூன்று பிரதான விடயங்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகளைத் தீர்வுகாண்பதில் தலைமைத்துவம் வழங்குதல்: வளி தர முகாமைத்துவம், சுற்றாடல் தர முகாமைத்துவம் மற்றும் சர்வதேச உறவுகள்

பணி
வளித்தரம், சுற்றாடல் தரம் மற்றும் உலகளாவிய சுற்றாடல் விவகாரங்களுக்கான தேசிய அர்ப்பணிப்பை பூர்த்தி செய்வதற்கும் மற்றும் சர்வதேச சமவாயங்கள் / மரபொழுங்குகள் / ஒப்பந்தங்கள் என்பவற்றை இலங்கையில் அமுல்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால நடைமுறைகளின் நன்மைக்காக சுற்றாடல் அக்கறைகளை சர்வதேசப்படுத்துவதற்கான அபிவிருத்தி தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்கு தேசிய மற்றும் சர்வதேச சமவாயங்களின் கொள்கைகள் நுண்பொருளாதார தாக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் தலைமைத்துவத்தை வழங்குதல்.

 

புதன்கிழமை, 16 மே 2012 12:24 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது